Haber Detayı
17 Nisan 2015 - Cuma 05:11
 
Türkiye'nin en büyük sorunu işsizlik
Resmi rakamlarda yüzde 11,3’e yükselen işsizlik, farklı alanlarda yapılan araştırmaların sonuçlarına göre ülkenin birinci sorunu haline dönüştü.
Güncel Haberi
Türkiye'nin en büyük sorunu işsizlik

Koç Üni­ver­si­te­si­’n­den Prof. Dr. Ali Çar­koğ­lu, Sa­ban­cı Üni­ver­si­te­si­’n­den Prof. Dr. Er­sin Ka­lay­cı­oğ­lu ve AB­D’­nin Ohi­o Eya­let Üni­ver­si­te­si’n­den Doç. Dr. Erik Nis­be­t’­in bir­lik­te yap­tık­la­rı “Tür­ki­ye­’de Si­ya­set, Med­ya ve İn­ter­net­te Öz­gür­lük­le­r” ko­nu­lu araş­tır­ma­nın so­nuç­la­rı dün açık­lan­dı.
Ekonomik aorunların yanı sıraaraştırmada bir başka önemli gerçek daha ortaya çıktı. Partili seçmenlere “Yayın organlarında sansür var mı, yok mu?” sorusu soruldu. AKP’li seçmenlerin yüzde 46,8’i, “Sansür var” dedi.


So­nuç­la­ra on­lar da şa­şır­dı

 

Öğ­re­tim üye­le­ri, si­ya­se­ti et­ki­le­yen ana tar­tış­ma ko­nu­la­rı­nın ül­ke ve dün­ya pers­pek­ti­fin­den gö­rü­nü­mü­nü or­ta­ya koy­mak ama­cıy­la kır­sal ve kent­sel ke­sim­den oy ver­me ya­şın­da olan 2 bin 356 ki­şi üze­rin­de an­ket yap­tır­dı­lar. So­nuç­lar ise araş­tır­ma­yı ya­pan­la­rı bi­le şa­şırt­tı. Çar­koğ­lu, so­run­la­rın ilk sı­ra­sın­da “iş­siz­li­k” me­se­le­si­nin çık­ma­sı­nı şöy­le an­lat­tı:

 

Ge­le­cek­te de te­mel so­run

 

“İn­san­la­ra, Tür­ki­ye­’nin en bü­yük so­ru­nu­nu sor­duk. Bu­gü­ne ka­dar ol­ma­dı­ğı bi­çim­de yüz­de 33,1’le 'iş­siz­lik' de­di­ler. Oy­sa es­ki­den böy­le ol­maz­dı. İş­siz­lik, her şe­yin önün­de. Ge­le­cek­te­ki en bü­yük so­ru­nun ne ol­du­ğu­nu sor­du­ğu­muz­da da yüz­de 19,1’le yi­ne iş­siz­lik çık­tı.” Çar­koğ­lu, so­nuç­la­rı yo­rum­lar­ken, eko­no­mik so­run­la­rın top­lam­da iş­siz­lik, yok­sul­luk ve ge­lir ye­ter­siz­li­ği ve eko­no­mik is­tik­rar­sız­lık­la bir­lik­te yüz­de 52’ye ulaş­tı­ğı­nı, bun­la­rın ar­dın­dan yüz­de 10,7 ile Gü­ney­do­ğu so­ru­nu ve ba­rış sü­re­ci­nin gel­di­ği­ni söy­le­di.

 

IŞİD dün­ya me­se­le­si

 

Te­rör ve ulu­sal gü­ven­lik me­se­le­si­nin ise 10,4’le üçün­cü sı­ra­da yer bul­du­ğu­nu ifa­de eden Çar­koğ­lu, IŞİD, dış po­li­ti­ka ve Su­ri­ye me­se­le­si­nin ise yüz­de 3,2 ile son sı­ra­da ol­du­ğu­nu, Türk in­sa­nı­nın bu ko­nu­yu dün­ya me­se­le­si gi­bi al­gı­la­dı­ğı­nı ifa­de et­ti.

 

AKP’lilerin yarısı ‘sansür var’ diyor

 

Araştırmada bir başka önemli gerçek daha ortaya çıktı. Partili seçmenlere “Yayın organlarında sansür var mı, yok mu?” sorusu soruldu. AKP’li seçmenlerin yüzde 46,8’i, “Sansür var” dedi.

 

HDP’nin yüzde 61,9’u, CHP’lilerin yüzde 67,3’ü, MHP’lilerin de yüzde 62,5’i “Evet, yayın organlarında sansür var” diye görüş belirtti.

Kaynak: Editör: Haber Merkezi
Etiketler: Türkiye'nin, en, büyük, sorunu, işsizlik,
Yorumlar
Haber Yazılımı